ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠴᠠᠭ
2017  1   1              2016-12-09
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠳᠤᠩ ᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤᠮᠤᠬᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ 2016-12-02
          2016-06-22
    901     2016-06-22
               2016-06-22
             2016-06-22
          2016-06-22
ᠦᠠᠳᠤᠰᠤᠠ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠲᠦᠰᠤᠯ ᠤᠳ 2016-06-22
 ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠶᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ  ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ 2016-06-22
                2016-06-06
           2016-06-06
ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ 2016-06-05
ᠭᠤᠤ ᠤᠪᠤᠭᠲᠠᠨ ᠶᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ 2016-06-05
      2016-06-05
            2016-06-05

   :   ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ             
   :           
备案序号:蒙ICP备05003250号 公安备案15010502000173